Το Αντικείμενο

Αντικείμενο του Ερευνητικού Έργου «PerManeNt» είναι η ανάπτυξη ολοκληρωμένης πλατφόρμας και εφαρμογών τηλε-παρακολούθησης, αποτίμησης, και απεικόνισης του επιπέδου λειτουργίας και κατανάλωσης ενέργειας σε δίκτυα διανομής πόσιμού νερού, καθώς και στα συναφή αυτών έργα.

Οι Στόχοι

Στόχος 1

Συνεχής Παρακολούθηση, Καταγραφή και Συλλογή

Στόχος 2

Δημιουργία και Συντήρηση

Στόχος 3

Ανάπτυξη Πρωτοποριακών Μεθόδων και Εργαλείων 

Στόχος 4

Συνολικός Έλεγχος & Αποτίμηση

Στόχος 5

Απεικόνιση & Οπτικοποίηση
Συνεχής παρακολούθηση, καταγραφή και συλλογή χρονοσειρών μετρήσεων λειτουργικών παραμέτρων (δηλ. παροχών, πιέσεων, ενεργειακών καταναλώσεων, κλπ.) και υδρομετεωρολογικών και περιβαλλοντικών μεταβλητών (π.χ. θερμοκρασία, ατμοσφαιρική πίεση, ένταση βροχόπτωσης, στάθμη υπόγειου υδροφόρου ορίζοντα).
Δημιουργία και συντήρηση ολοκληρωμένης βάσης δεδομένων για την αποθήκευση, ανάκτηση, και εύκολη διαχείριση της συλλεγόμενης πληροφορίας.

Ανάπτυξη πρωτοποριακών μεθόδων και εργαλείων για την συνδυασμένη στατιστική ανάλυση των συλλεγόμενων χρονοσειρών, με σκοπό την έγκαιρη αναγνώριση και εντοπισμό δυσλειτουργιών στα επιμέρους τμήματα του δικτύου ύδρευσης και των συναφών αυτών υποδομών (δηλ. γεωτρήσεις άντλησης, αντλητικά συγκροτήματα μεταφοράς και διανομής πόσιμου νερού, διυλιστήρια, δεξαμενές ρύθμισης και φρεάτια αποδόσεως/πιεζοθραύσεως, κλπ.).

Συνολικός έλεγχος και την αποτίμηση του επιπέδου λειτουργίας του δικτύου και των επιμέρους τμημάτων αυτού, ως συνάρτηση του χρόνου, μέσω ποιοτικών, περιβαλλοντικών, και ενεργειακών δεικτών.

Απεικόνιση και οπτικοποίηση, στην ολοκληρωμένη πλατφόρμα, των εξαχθέντων αποτελεσμάτων/συμπερασμάτων, μέσω γραφημάτων, χαρτών και αυτοματοποιημένων αναφορών-ειδοποιήσεων, για την υποβοήθηση της έγκαιρης λήψης αποφάσεων και του προγραμματισμού των αρμόδιων υπηρεσιών/φορέων.

Οι Σκοποί

Υποβοήθηση

Υποβοήθηση της έγκαιρης λήψης αποφάσεων σε διαχειριστικό επίπεδο.

Πρόβλεψη

Βραχυπρόθεσμη και μακροπρόθεσμη πρόβλεψη της ζήτησης σε υδρευτικό νερό, και της καταναλισκόμενης ηλεκτρικής ενέργειας.

Όλα τα δεδομένα θα μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την δημιουργία αναφορών σχετικά με το επίπεδο λειτουργίας του δικτύου και την αποστολή αυτοματοποιημένων ειδοποιήσεων. Θα είναι διαθέσιμα προς χρήση από την πλατφόρμα μέσω ειδικά σχεδιασμένων αλγορίθμων/εφαρμογών για περαιτέρω επεξεργασία.