Στο πλαίσιο του έργου, θα αναπτυχθεί προηγμένο τεχνολογικά κεντρικό σύστημα – πλατφόρμα διαχείρισης δικτύων ύδρευσης, με προοπτική επέκτασης και με δυνατότητα λειτουργίας ως «ομπρέλα» στην υπάρχουσα υποδομή, παρέχοντας εργαλεία που θα διευκολύνουν την παρακολούθηση της κατανάλωσης ενέργειας, της λειτουργίας των επιμέρους συστημάτων, και την αποτίμηση του συνεπαγόμενου περιβαλλοντικού αποτυπώματος.

Περιβαλλοντικά οφέλη

Συνεχής αποτίμηση και παρακολούθηση του λειτουργικού κόστους, των ενεργειακών καταναλώσεων, και του περιβαλλοντικού αποτυπώματος του συνόλου του δικτύου ύδρευσης της Πάτρας.

Μείωση της κατανάλωσης ενέργειας που απαιτείται για την άντληση, τον καθαρισμό και τη διανομή πόσιμου ύδατος, με αντίστοιχη μείωση των εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα.

Προστασία και βέλτιστη χρήση των υδάτινων πόρων, καθώς και μείωση της ενεργειακής κατανάλωσης, μέσω ελέγχου των υπερχειλίσεων και εντοπισμού εκτεταμένων διαρροών στο δίκτυο.

shutterstock_1115680487
shutterstock_330897911

Κοινωνικά οφέλη

Περιβαλλοντική ευαισθητοποίηση των χρηστών, για την αποδοτικότερη χρήση του νερού.

Προβολή της πόλης της Πάτρας ως ένα σύγχρονο και μοντέρνο αστικό κέντρο, το οποίο παρέχει ολιστικές λύσεις βελτίωσης του επιπέδου διαβίωσης και προαγωγής της αειφόρου ανάπτυξης.

Προώθηση της καινοτόμου επιχειρηματικότητας στους τομείς της ανάπτυξης νέων μεθόδων και ευφυών εργαλείων ανάλυσης δεδομένων και ανάκτησης πληροφοριών (mining and analysis of bigdata).

Ευνοϊκότερη τιμολογιακή πολιτική.

Περιορισμός των περιστατικών διακοπής υδροδότησης.

Δημιουργία νέων θέσεων εργασίας.

Οφέλη προς τον διαχειριστή του δικτύου

Μείωση των απωλειών νερού και διασφάλιση της επάρκειας του δικτύου ύδρευσης, μέσω ελέγχου της πίεσης και των υπερχειλίσεων/διαρροών σε επιλεγμένες θέσεις του υδραγωγείου προσαγωγής.

Βέλτιστος προγραμματισμός επισκευής, συντήρησης ή/και αντικατάστασης εξοπλισμού, μέσω αυτοματοποιημένων ειδοποιήσεων.

Δυνατότητα διακοπής υδροδότησης για επισκευές.

Δυνατότητα εφαρμογής εναλλακτικών προγραμμάτων λειτουργίας των υποδομών (αντλητικών γεωτρήσεων, αντλιοστασίων, δεξαμενών ρύθμισης κ.λπ.) για διαχείριση εκτάκτων σεναρίων ζήτησης (π.χ. εκτεταμένη πυρόσβεση περιοχών).

Συνεχής παρακολούθηση για εντοπισμό βλαβών στις ρυθμιστικές διατάξεις, στα αντλητικά συγκροτήματα, και σε κρίσιμα τμήματα του δικτύου.

Έγκαιρη ανίχνευση δυσλειτουργιών, αστοχιών και θραύσεων στο υδραγωγείο προσαγωγής.

Αποτελεσματικότερος σχεδιασμός επεκτάσεων και αναβαθμίσεων του δικτύου ύδρευσης, π.χ. για αύξηση της παροχετευτικότητας μέσω συμπληρωματικών έργων.

Αποτελεσματικότερη αξιοποίηση του ανθρώπινου δυναμικού.

concept of eco and wolrd water day with family
“Η οικονομική και εμπορική αξιοποίηση των αποτελεσμάτων του έργου αναμένεται να επιφέρει και σημαντικά εταιρικά οφέλη, εφόσον η λειτουργία της πλατφόρμας εφαρμοστεί σε μεγαλύτερη κλίμακα, σε δίκτυα και άλλων πόλεων, αποτελώντας ένα εμπορικά εκμεταλλεύσιμο προϊόν.”

Οι επιχειρήσεις που θα συμμετάσχουν στο έργο θα επεκτείνουν τις δραστηριότητές τους σε νέους τομείς, αναπτύσσοντας ειδικές εφαρμογές στον τομέα των υπηρεσιών Ύδρευσης, ενώ οι ερευνητικοί φορείς θα ενισχύσουν την τεχνογνωσία και την εξειδίκευσή τους.

Αποτέλεσμα των παραπάνω θα είναι, μεταξύ άλλων, και η δημιουργία νέων θέσεων εργασίας στο συνεχώς αναπτυσσόμενο εμπορικά και τεχνολογικά πεδίο της πληροφορικής, με απώτερο στόχο την προστασία του περιβάλλοντος και την προαγωγή της βιώσιμης ανάπτυξης.